Wniosek o paszport

Wniosek o paszport dla osoby dorosłej

 

CO JEST POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU?

Odpowiedni wniosek o paszport pobiera się w punkcie paszportowym. Do wniosku należy dołączyć kolorowe, aktualne zdjęcie o określonych parametrach. Potrzebny będzie również dowód uiszczenia opłaty za paszport. A także dokument, który potwierdzi prawo danej osoby do z ulgi, bądź zwolnienia z opłat, jeśli one jej przysługują. Należy też zabrać ze sobą ważny paszport, a w przypadku braku takowego ważny dowód osobisty. Jeśli nazwisko osoby ubiegającej się o paszport zostało zmienione po ślubie za granicą, niezbędny będzie skrócony, bądź zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa. Gdy o paszport ubiega się za granicą osoba, która nie posiada nr PESEL, powinna przygotować do wglądu odpis skróconego lub zupełny polski akt urodzenia. W sytuacji zaistnienia wątpliwość co do tożsamości osoby ubiegającej się o nowy paszport, albo w jej dokumentach znajdują się rozbieżności, wówczas urzędnik może zwrócić się o kolejne dokumenty np. skrócony odpis polskiego aktu stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa polskiego.

 

KTO I GDZIE MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Obywatel polski może złożyć wniosek o paszport w Polsce, ale też i za granicą w polskim konsulacie. Uprawnioną do złożenia wniosku o paszport jest osoba, która chce dostać paszport. A w przypadku paszportu dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, jej opiekun prawny. Wniosek trzeba złożyć osobiście. W paszporcie zapisane są dane biometryczne m.in. odciski palców, więc urzędnik musi je pobrać. Wniosek wypełnia się literami drukowanymi. Na formularzu jest miejsce na złożenie własnoręcznego podpisu. Wniosek można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce, a nie koniecznie w województwie zameldowania.

 

KOSZT WYROBIENIA PASZPORTU

Koszt wyrobienia paszportu bez zniżki wynosi obecnie 140 zł. Jednak jeśli osoba, która wnioskuje o nowy paszport utraciła go z własnej winy, albo przez jej zaniedbanie uległ zniszczeniu, to opłata za nowy wynosi trzykrotność normalnej, a więc 420 zł.

Z opłaty paszportowej zwolnione są osoby, które ukończyły 70 rok życia w momencie składania wniosku. Zwolnienie przysługuje też osobom przebywającym w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczych albo korzystających ze stałych zasiłków z pomocy społecznej, gdy wyjazd za granicę następuje celem długotrwałego leczenia, czy też poddania się operacji. Za darmo nowy paszport odbiorą również osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu na nowy z powodu jego wady technicznej. Z opłat za paszport zwolnieni są żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa, nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.

50% bonifikaty na paszport przysługuje: uczniom, studentom, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, osobom przebywającym w domu opieki społecznej albo zakładzie opiekuńczym, otrzymującym zasiłek stały z pomocy społecznej, kombatantom i ofiarom represji wojennych oraz powojennych, rodzicom i małżonkom rodzica mającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, osobom na utrzymaniu małżonka, który jest emerytem, rencistą, albo osobą niepełnosprawną.

Ulga 75% przysługuje: osobom uczącym się do 26 roku życia, które mają ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny. A także dzieciom z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej z Kartą Dużej Rodziny.

Ulgi się nie sumują. Jeśli komuś przysługuje prawo do kilku bonifikat, powinien wybrać jedną, tę która jest dla niego najkorzystniejsza. Ulgę stosuje się po okazaniu dokumentu poświadczającego uprawnienie do skorzystania z niej.

 

CZAS OCZEKIWANIA NA PASZPORT

Nowy paszport jest wydawany po około 30 dniach od złożenia wniosku. Osoba składająca wniosek może sama sprawdzić czy paszport jest gotowy przez stronę https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy  (po wpisaniu nr sprawy, który znajduje się na potwierdzeniu złożenia wniosku), ewentualnie telefonicznie w urzędzie wojewódzkim po podaniu odpowiedniego nr sprawy.

We wniosku paszportowym jest miejsce na opcjonalne wpisanie nr telefonu lub adresu e-mail, za pośrednictwem których ma być wysłana informacja o możliwości odbioru paszportu. Wówczas poprzez SMS albo e-mail przychodzi wiadomość, że paszport  jest gotowy do odbioru.

 

ODBIÓR PASZPORTU

Paszport odbiera się osobiście w miejscu złożenia wniosku. Przy odbiorze trzeba zweryfikować czy zawarte w dokumencie dane biometryczne takie jak odciski palców i wizerunek twarzy są poprawne. Urzędnik udostępnia do tego celu czytnik elektroniczny. Odbierając nowy paszport należy okazać dotychczasowy, który zostanie anulowany.

Paszport wydaje się  na okres 10 lat,  dokument ma wpisaną dokładną datę upływu terminu jego ważności.

Więcej o paszporcie, jak wypełnić, jak wygląda wniosek o paszport znajdziesz na paszport.info.